Niet kunnen werken heeft grote gevolgen

Financiële zekerheid zoals u wilt


Kunt u niet werken vanwege een ongeval of een ziekte? Als werknemer ontvangt u via een (aanvullende) arbeids­ongeschiktheidsverzekering (AOV) een maandelijkse uitkering. Als zelfstandige heeft u nergens recht op en moet u het allemaal zélf regelen!

Als u in loondienst bent heeft u bij arbeidsongeschiktheid recht op een WIA-uitkering. De WIA dekt nooit het volledige inkomen. U kunt zich dan aanvullend (al dan niet via de werkgever) verzekeren.

Bent u zelfstandig ondernemer dan heeft u dus géén recht op bestaande werknemersregelingen zoals de WIA. U bent geheel aangewezen op een eigen verzekering. Elders op onze website vindt u alle relevantie informatie.

Algemene informatie over deze verzekering


De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat u een uitkering krijgt als u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte. Het is een periodieke uitkering – bijvoorbeeld maandelijks – die u krijgt tot u de AOW-leeftijd hebt bereikt. Kenmerken

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) keert een bedrag uit voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent. Dat bedrag heeft u vooraf met de verzekeraar afgesproken. U heeft veel vrijheid om de verzekeringsvoorwaarden mee te bepalen, maar meestal is de afspraak dat u maximaal tachtig procent van uw (gemiddelde) inkomen verzekert. Raakt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijgt u ook een gedeeltelijke uitkering. Dat ligt vast in de polis. Ook bepaalt u een zogeheten ‘wachttijd’. Dit is een periode waarin u geen uitkering krijgt. Die periode noemen we ook wel ‘eigenrisicoperiode’.

Voor wie en waarom

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. Zij kunnen namelijk geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Startende ondernemers krijgen soms om medische redenen niet direct een AOV. Voor hen is er daarom de vangnetverzekering.

Arbeidsongeschikt? En nu?

Wordt u arbeidsongeschikt en heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering? In deze brochure leest u welke stappen u gaat doorlopen.

Aandachtspunten

 • U bepaalt voor een belangrijk deel zelf de hoogte van de premie. Dat doet u door kritisch naar de dekking te kijken. Bijvoorbeeld:
 • Wilt u een uitkering die gelijk is aan tachtig procent van uw gemiddelde inkomen? Of kunt u volstaan met minder?
 • Heeft u voldoende financiële middelen om een bepaalde periode te overbruggen? Dan kunt u de wachttijd verlengen.
 • Wilt u dat de uitkering wordt geïndexeerd, of juist niet? Bijvoorbeeld omdat uw maandlasten in de toekomst afnemen omdat uw kinderen uit huis gaan.
 • Voor welk ‘arbeidsongeschiktheidscriterium’ kiest u? Misschien raakt u arbeidsongeschikt voor het werk dat u nu doet, maar bent u wel bereid ander werk aan te nemen dat u nog wel kunt doen. In dat geval betaalt u een lagere premie.
 • Wilt u al stoppen met werken voordat u de AOW-leeftijd hebt bereikt? Dan kunt u de uitkeringsduur verminderen. De premie is dan ook lager.

Waarom wordt een AOV voor zzp’ers verplicht?

De overheid maakt zich zorgen over de grote groep zelfstandigen die niets heeft geregeld tegen inkomensderving door arbeidsongeschiktheid.

Wanneer u als zelfstandige door een ongeval, blessure of burn-out niet meer kunt werken, dan heeft u geen inkomen. U zult dan bijvoorbeeld eerst uw spaargeld moeten gebruiken. Daarna bent u aangewezen op de Participatiewet.

En dan is er nog een reden waarom de verplichte AOV er waarschijnlijk komt. Het neemt een stuk ongelijkheid ten opzichte van werknemers weg en verkleint de kosten en risico's voor de samenleving.

Nu hebben veel zzp'ers op de arbeidsmarkt nog een concurrentievoordeel. Zij betalen in tegenstelling tot mensen in loondienst geen premie voor arbeidsongeschiktheid. Deze kosten hoeven ze nu dus in hun tarieven niet door te berekenen. Maar als ze in de financiële problemen komen, doen ze tóch een beroep op de Participatiewet. Dat is een voorziening die uit algemene middelen wordt betaald.

Waarom hebben veel zzp’ers nu géén AOV?

Hoe komt het eigenlijk dat veel zzp’ers op dit moment geen AOV hebben? Daar worden vaak de volgende argumenten voor gegeven:

 • De arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als een te dure verzekering gezien.
 • Zzp’ers denken vaak dat ze over voldoende eigen inkomen beschikken om bij arbeidsongeschiktheid eerst zelf rond te komen. Bijvoorbeeld met spaargeld, de waarde van een eigen woning of het inkomen van een partner. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid is dat misschien geen probleem. Maar bij blijvende arbeidsongeschiktheid dus wé®l!
 • Er wordt gedacht dat de verzekeraar niet uitkeert bij arbeidsongeschiktheid.
 • U kunt u als zzp’er ook aanmelden bij een broodfonds. U draagt hierbij het risico samen met andere ondernemers. Hiermee dekt u echter maximaal de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid af.

Wanneer gaat de verplichte AOV voor zzp'ers in?

Waarschijnlijk wordt er over de plannen een definitief besluit genomen bij het vormen van een nieuw kabinet. Het invoeren zal dan nog even op zich laten wachten. Op z'n vroegst geldt de verplichte AOV vanaf 2027.

Voor wie gaat de verplichte AOV gelden?

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat naar verwachting gelden voor ondernemers, zzp’ers, freelancers, beroepsbeoefenaars (inkomsten uit overige werkzaamheden) en meewerkende echtgenoten met én zonder personeel.

Wat gaat de verplichte AOV voor zzp’ers kosten?

Het maximale brutobedrag dat U als zzp’er betaalt aan de verplichte AOV-premie is € 225,-- per maand. Dit komt neer op € 2.700,-- per jaar. Maar dit is een ruwe indicatie en deze staat dus nog niet vast.

Stel dat u arbeidsongeschikt raakt, wat is er dan gedekt bij de verplichte AOV?

Dit is misschien minder dan u zou verwachten. De dekking is namelijk gebaseerd op gangbare arbeid. Er wordt dan eerst gekeken of er nog ander algemeen maatschappelijk aanvaard werk is dat u wél kunt doen en wat u daarmee kunt verdienen voordat u een uitkering ontvangt. Ook als dat buiten uw eigen sector is.'

Een voorbeeld. Stel u bent een timmerman en verdient € 40.000,-- per jaar. U bent aan het werk en valt van een ladder, waardoor u arbeidsongeschikt raakt. Na een keuring blijkt dat u wel nog ingezet kan worden als receptionist. Hier kunt u € 30.000,-- per jaar mee verdienen. Uw verdiencapaciteit is hierdoor met 25% (€ 10.000,--) teruggevallen. U ontvang pas een uitkering vanaf een terugval in verdiencapaciteit van 35%. U kunt in deze situatie dus géén aanspraak maken op een gedeeltelijke uitkering.

Bij veel reguliere AOV's geldt beroepsarbeidsongeschiktheid. Dan kijkt men naar de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep en daar wordt de uitkering op gebaseerd. U bent dan dus niet verplicht om een baan aan te nemen in een andere brancher. Dit is bij de verplichte AOV dus wel het geval.

Waarom zou u nu al zelf een AOV afsluiten?

Momenteel is de AOV nog niet verplicht voor zzp’ers. Dus waarom zou u hem nu al wel afsluiten? U denkt als ondernemer na over de toekomst, maar niet alles valt te plannen natuurlijk. Ziek worden of uitvallen door een ongeluk kan zomaar gebeuren, ook al hoopt u natuurlijk van niet. Onderstaande cijfers geven u een beeld van het aantal ondernemers dat arbeidsongeschikt raakt tijdens hun carrière.

 • 1 op de 4 ondernemers raakt (tijdelijk) arbeidsongeschikt
 • 50% van de ondernemers tussen 35 en 65 jaar is tijdens hun carrière langer dan 90 dagen arbeidsongeschikt geweest
 • 14% is zelfs langer dan 5 jaar arbeidsongeschikt

Bron: Adfiz

Het kan handig zijn om nu al een AOV af te sluiten. Daar zijn diverse redenen voor te benoemen:
 • Financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid
  Door niet te wachten tot de verplichte AOV ingaat, maar nu al zelf een AOV af te sluiten heeft u eerder al een financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Met een AOV ontvangt u een uitkering waarmee u bijvoorbeeld uw huur, hypotheek en dagelijks levensonderhoud kunt betalen. Het is slim om zo snel mogelijk een financieel vangnet te regelen voor als u met een ziekte, blessure of burn-out te maken krijgt.
 • Een verzekering tegen beroepsarbeidsongeschiktheid
  Zoals we net al in het voorbeeld van de timmerman hebben uitgelegd, wordt er bij de verplichte AOV niet gekeken naar uw opleiding, ervaring of beroepsgroep bij arbeidsongeschiktheid. Er wordt gekeken of u na een ongeluk of bij een ziekte nog enige vorm van werk kunt doen. Dit kan dus werk zijn waarin u geen ervaring heeft, wat beneden uw opleidingsniveau is of wat u persoonlijk niet ligt. Als u nu een AOV op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid via een verzekeraar afsluit kunt u dit voorkomen. Een verzekeraar die u verzekert tegen beroepsarbeidsongeschiktheid kijkt naar de gevolgen van een aandoening voor uw beroep. Hierdoor focust de verzekeraar zich op een betere re-integratie en eventuele aanpassingen in uw werk.
 • Meer keuzevrijheid
  Een andere reden om nu een AOV af te sluiten is dat u op dit moment nog veel keuze heeft in het afsluiten van een AOV die echt bij u past. Of dit met de verplichte AOV het geval is, weten we nog niet. Bepaal zelf wat u verzekert: kiest u voor een beperkte of uitgebreidere dekking? En hoe lang wilt u een AOV-uitkering? Door deze keuzevrijheid kunt u de premie zo laag of hoog maken als binnen uw budget past en de AOV aanpassen naar uw persoonlijke wensen.

Heeft u al een AOV afgesloten voor de verplichte AOV ingaat? Dan hoeft u deze niet stop te zetten. Kanttekening hierbij is wel dat uw AOV minimaal hetzelfde dekt als de verplichte AOV. Hiervoor komt een speciaal toetsingskader.

Vraag bij Meerland Hypotheken & Verzekeringen om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!